parallax background

La Renda Bàsica a Catalunya

Todo sobre la Renta Básica. Introducción a los principios, conceptos, teorías y argumentos
noviembre 14, 2001
Las Rentas Básicas. El modelo fuerte de implantación territorial
octubre 14, 2002

La Renda Bàsica a Catalunya


A quest treball avalua, de manera rigorosa, la viabilitat i les conseqüències de l'aplicació de la Renda Bàsica a Catalunya. La Renda Bàsica és una prestació social que consisteix essencialment a proposar que cada ciutadà percibi una quantitat periòdica per cobrir les seves necessitats materials, sense cap contrapartida; l'únic requisit és el ser ciutadà.

Aquesta nova prestació social ya està implantada en algunes societats, i és objecte en molts països europeus. El treball que presenta aquest llibre pretén contribuir a aquest debat amb el convenciment que la reflexió col.lectiva farà possible la progressiva implantació de la Renda Bàsica.

"L’home no ha de ser humiliat donant-li almoines i atorgant-lifavors que resultin injustícies i imposant-li càstigs immeres-cuts, sinó, ben al contrari, se l’ha d’enaltir concedint-li drets ifent-li justícia, i ell es dignificarà complint els seus deuresi essent altruista." Juan Babot y Arboix


 
E n les societats riques actuals, s’està parlant d’una nova prestació social denominadaRenda Bàsica (RB). Essencialment, consisteix a proposar que cada ciutadà tingui eldret de percebre una quantitat periòdica per cobrir les seves necessitats materials,sense cap contrapartida a canvi. Únicament, pel sol fet de néixer, pel sol motiu d’existir,la societat està obligada a proporcionar a cada ésser humà els mitjans materials ne-cessaris que garanteixin poder sobreviure amb dignitat.

Per la seva naturalesa i característiques, la RB no és una proposta de modificaciómarginal dels sistemes de protecció social actuals, sinó que suposaria una transfor-mació de gran abast que afectaria substancialment molts aspectes de la vida social,com la distribució de la renda, el sistema fiscal, el mercat de treball, el paper deltreball assalariat i les motivacions per a la seva oferta, el seu impacte en els movi-ments socials i la participació ciutadana en la vida política.

La RB, per la seva magnitud i el seu abast, és una proposta amb una maduració i unacapacitat per reunir el suport necessari que la converteixi en una opció real que no ésautomàtica ni espontània: no podrà eludir la necessitat d’obrir-se camí en el marcd’un intens debat ideològic i polític, que obliga, prèviament, a definir amb el majorrigor possible la seva naturalesa essencial, els seus continguts bàsics, els seus alinea-ments estratègics i les seves propostes de polítiques immediates, la seva coherènciainterna, els motius de la seva viabilitat econòmica i política.

Les cinc característiques que defineixen un model de RB que nosaltres anomenemmodel fort són les que inclouen en el seu càlcul bàsic la possibilitat que la RB: 1)·es doni a tota la població; una part d’aquesta de forma personalitzada, 2)·que la suma que s’ha de percebre sigui la mateixa per a cada persona, 3)·que la quantitat per persona sigui igual a la que es defineix com a llindar de pobresa, 4)·que substitueixi gairebé totes les altres prestacions econòmiques vigents: pensi-ons, subsidis, subvencions, ajudes, etc., 5)·i que l’import total de la RB es divideixi en dues parts; una part, majoritària, larebran directament les persones i l’altra es dedicarà a les inversions de caràctercol·lectiu: sanitat, educació, habitatge, transport, medi ambient, etc.


"És important fixar el significat dels conceptes, perquè la im-precisió en el seu ús produirà, inevitablement, ambigüitats ivaguetats en el raonament". Henry George